Kurs i vitenskapsformidling for forskere ved NMBU

av .

Å formidle handler om å bringe liv til kunnskap. Det handler om å  gjøre forskning aktuelt, engasjerende og tilgjengelig. Ofte skjer formidling av forskningsresultater når forskeren er ferdig. Vi mener at formidling er noe som skal skje underveis, at en blir en bedre forsker av å kunne formidle, og at vi trenger mer tverrfaglig kreativitet inn i forskningsprosessen. Sammen med UMB ønsker Tau å sette opp et kurs i vitenskapsformidling for forskere sommer/høst 2014. Kurset består av to deler: 1. Forskeren som premissleverandør i samfunnet og 2. Formidling som en del av forskningsprosessen.

Formidling av forskning er viktig for å sikre at forskningsresultater blir delt og brukt, at skattebetalerne nyter godt av forskningens resultater, at kunnskapsgrunnlaget bak politiske beslutninger er best mulig, og at samfunnet opprettholder og styrker sitt engasjement for forskning. Når vi formidler konkretiserer vi kunnskap, vi bruker den i en kontekst av annen viten, og vi er synlige for både andre forskere og offentligheten.

Hensikten med del en er å øke formidlingskompetansen og gjøre formidling til en del av forskningsprosessen til fremtidens forskere. Kurset har derfor som mål å gi:

  • En innføring i sjangerlandskapet i den offentlige debattene for å diskutere og synliggjøre forskerens rolle som premissleverandør i samfunnsdebatten

  • Skrivetrening med spesielt fokus på popularisering, kreativ skriving, retorikk, sjangerlære, problematisering og konkretisering (ingress) når forskeren skriver selv, og intervjutrening (radio, tv, tekst) når forskeren er kilden i en sak

  • En økt forståelse av hvordan media fungerer og journalister tenker, hvordan samarbeide godt med media, hvordan bruke media til å formidle sine resultater eller sette dagsorden for en samfunnsdebatt, og hvordan bli en drivkraft i mediasak og ikke kun et “ekspert-sitat”

Kursdel to har som hensikt å synliggjøre hvordan formidlingskreativitet kan brukes som en del av forskningsprosessen, og har som mål å gi økt kompetanse på:

  • Hvordan visualisere forskningsresultater, datasett og statistikk

  • Hvordan holde muntlige presentasjoner og lage forskningsposter

  • Hvordan bruke design og kunst i forskningsprosessen

  • Hvordan kommunisere usikkerhet og risiko ved et forskningsresultat eller vitenskapelig sammenstilling

  • Hvordan bruke blogg som formidlingsformat i forskningshverdagen

Kontaktpersoner: Norith Eckbo og Elise Lund